werken aan beleid

Ook vanuit onze kinderwerking werken we aan het beleid en proberen we tot beleidsverandering en -verbetering te komen en de stem van onze mensen te versterken. We richten ons hierbij op drie grotere thema’s.

1. Kansarmoede en sociale uitsluiting
Dit past volledig binnen de doelstellingen van onze buurtwerking en binnen onze erkenning als vereniging waar armen het woord nemen. Zie daarvoor ook het onderdeel ‘kansarmoede’ op deze website.
 
2. Onderwijs
Onderwijs is een onmisbare schakel om de spiraal van kansarmoede en sociale uitsluiting te doorbreken. Toch blijkt dat er nog heel wat jongeren het onderwijs verlaten zonder een aantal basisvaardigheden en een diploma dat toekomstkansen biedt. Dit werkt sociale uitsluiting in de hand. Ondanks heel wat inspanningen slaagt ons onderwijssysteem er niet in om de sociale ongelijkheid te elimineren. Ons onderwijs is dus jammer genoeg nog steeds een klassenonderwijs en versterkt het de problematiek van kansarmoede en sociale uitsluiting. Dit blijven we samen met de kinderen en de ouders aan de kaak stellen. Samen met hen en in overleg met het beleid zoeken we naar alternatieven.
 
Met de ouders werken we individueel en in groep, zie ook bij oudergroep. We willen als werking een brug zijn tussen de school en de ouders. Tijdens individuele gesprekken met ouders komen er verschillende thema’s aan bod: het vertalen en uitleggen of verduidelijken van brieven i.v.m. schoolkosten, activiteiten, rapporten, e.d., meegaan naar en ondersteunen van individuele oudercontacten in de school, het organiseren van besprekingen tussen ouders, CLB en onze onderwijsverantwoordelijke.
 
Een concreet voorbeeld: in samenwerking met de dienst onderwijs (stad Leuven) worden de aanvragen van de studietoelagen vanaf 2009 in Fabota zelf georganiseerd. Omdat wij een groot ouderbereik hebben en een expertise rond gelijke onderwijskansen, is Fabota hiervoor de uitgesproken plaats. Dit is een duidelijk en concreet voorbeeld van het realiseren van een lage drempel en het toepassen van de basisschakelmethodiek.
 
We werken op lokaal niveau samen met de verschillende scholen. We hebben een sterke band opgebouwd met de twee buurtscholen Sint-Jan en Mater-Dei. Er is een  aangename en sterke samenwerking op basis van vertrouwen en wederzijds respect en we wisselen ervaringen en expertise uit. In de verschillende scholen verloopt het contact en overleg tussen de CLB-medewerkers en onze onderwijsverantwoordelijke positief.
 
Het LOP (lokaal overlegplatform lager onderwijs)
Wij nemen deel aan het LOP van het lager onderwijs (voor de scholengemeenschap Leuven) Hier worden gemeenschappelijke knelpunten of acties besproken door de drie partners: de scholen, kansarme ouders en welzijnspartners. Binnen het LOP is er een werkgroep rond ‘kosten in het onderwijs’. Wij zitten deze groep voor samen met  schoolopbouwwerk Kamileon. We realiseerden binnen deze werkgroep de kostenwijzers voor leerkrachten en voor ouders, waarbij informatie over financiële tegemoetkomingen op een laagdrempelige manier (duidelijke taal, gebruik van pictogrammen) bij de ouders terechtkomt. Via personeelsvergaderingen in de Leuvense scholen werd de kostenwijzer bekendgemaakt en verspreid.
 
Het bovenlokaal beleid
Vanuit onze erkenning als vereniging waar armen het woord nemen, nemen wij deel aan aan de overleggroep Onderwijs van het Vlaams Netwerk. Zie hiervoor ook bij ‘kansarmoede’ op onze website. Dit gebeurt in samenwerking met schoolopbouwwerk Kamileon. Samen met ouders gaan we in dialoog om beleidsmatig rond onderwijs te denken. Zij maken deel uit van deze overleggroep en komen samen om voor te bereiden en te reflecteren. Zo worden knelpunten rond onderwijs en kansarmoede aangehaald, benoemd en versterkt en via het Vlaams Netwerk in het vizier van het  beleid gebracht. Via deze overleggroep nemen we ook deel aan vertikaal overleg op het kabinet van Onderwijs.
 
 
3. Opvoedingsondersteuning
 
Voor het werken met opvoedingsondersteuning verwijzen we naar ‘opvoedingsondersteuning’ en naar ‘gezin en opvoeding'. Net zoals bij het thema onderwijs nemen wij vanuit de kinderwerking deel aan de overleggroep gezin van het Vlaams Netwerk. Zie hiervoor ook bij ‘kansarmoede’ op onze website. Ouders maken deel uit van deze overleggroep en komen samen om voor te bereiden en te reflecteren. Zo worden knelpunten rond gezin en opvoeding benoemd en versterkt en via het Vlaams Netwerk in het vizier van het beleid gebracht. Via deze overleggroep nemen we ook deel aan vertikaal overleg op het kabinet van Welzijn.
Op Leuvens niveau zijn we één van de trekkers van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning. Dit relatief jonge overleg wil krachten bundelen en netwerken rond opvoedingsondersteuning versterken in Leuven en op termijn uitgroeien tot een krachtige motor. We hebben diverse samenwerkingsverbanden met Leuvense organisaties en diensten (o.a. opvoedingswinkel Leuven). We zijn ook partner binnen het CKO ’t Kind (www.kinderopvangleuven.be).
    Share