visie en missie

Een belangrijk gegeven is natuurlijk dat de visie van kinderwerking Fabota kadert binnen de algemene visie en uitgangspunten van Buurtwerk ’t Lampeke als geïntegreerde buurtwerking. Wij verwijzen hiervoor naar het algemene deel van onze website, waar je een duidelijke beschrijving krijgt. Meer informatie vind je ook altijd in ons jaarverslag, dat je kan downloaden op deze website. 

De missie
 
Kinderwerking Fabota is een werking voor kinderen (kleuters en lagere school) uit de buurt, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Het biedt hen een plek waar ze een leuke en zinvolle tijd kunnen beleven, waar ze actief kunnen participeren en waar ze zich kunnen ontplooien. Op die manier willen wij als kinderwerking binnen de geïntegreerde buurtwerking op verschillende levensdomeinen de maatschappelijke positie van deze kinderen versterken, het leven en samenleven in de buurt verbeteren en mee beleid maken. Dit alles doen we met betrokkenheid van ouders, die binnen de werking een belangrijke plaats krijgen.
 
Specifiek voor het kinder- en jongerenwerk hebben we in 2010 een visie- en missietekst geschreven, die zich toespitst op het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. 
 
Een visie met zes belangrijke uitgangspunten
 
1. Integrale werking: Wij werken rond alle levensdomeinen, waar kinderen en gezinnen mee bezig zijn en geconfronteerd worden. Aangezien we kinderen en ouders een ‘plek’ in hun totaliteit bieden, is dit een logisch gevolg.                                                                                                           
2. Sociale mix: we geloven in het verbinden van verschillende (groepen) mensen met elkaar. Door verschillende (groepen) mensen met elkaar te verbinden, krijg je diversiteit, verdieping en verrijking van relaties, acties en activiteiten. Maatschappelijk bekeken is het ook noodzakelijk om tot te verwezenlijken. Onze maatschappij evolueert steeds meer naar een gedifferentieerde en multiculturele samenleving. Het is aan ons als kinderwerking (onderdeel van de geïntegreerde buurtwerking) om hiermee te werken.
3. Creativiteit & innovatie: een creatieve en innoverende houding laat zich kenmerken door het zoeken naar eigen (nieuwe, originele, zelf gevonden of bedachte, niet voor de hand liggende,…) oplossingen. We dagen de kinderen en de werking uit om in acties en activiteiten en in de uitbouw van de werking op zoek te gaan naar een eigen inbreng, eigen variatie, eigen invulling, eigen interpretatie, eigen aanpak, verbeelding en fantasie.
4. Constructief : we vinden het essentieel om met een open en positieve blik naar (groepen) mensen, de maatschappij, andere organisaties en het beleid te kijken. We geloven in een houding waarbij we op een positieve manier tot verandering komen, waar nodig. We willen hierbij niet ‘schieten’ op de anderen en vertrekken bewust niet vanuit een ‘vijandelijk’ denken of een wij tegen zij-verhaal.
5. Bruggen bouwen &linken leggen met anderen: we willen midden in een samenleving staan en verbindingen maken met andere groepen mensen en andere organisaties. We geloven hierbij sterk in het zoeken naar medestanders en partners om elkaar te versterken en tegelijkertijd het sociale netwerk en de plek van jongeren in de maatschappij te versterken.
6. Beleidsmatig werken: vanuit onze basiswerking en de projecten werken we samen met de jongeren naar het beleid toe. We richten ons hierbij op de verschillende beleidsniveau’s en proberen voorstellen te doen die op een constructieve manier verandering en verbetering realiseren. Deze voorstellen kunnen heel uiteenlopend zijn in vorm en in inhoud (hangt samen met creatief en innoverend). Dialoog, naar elkaar luisteren en kinderen en ouders een eigen stem geven staan hierbij centraal.